III loengu reflektsioon

Kolmas loeng algas rollimänguga. Uurisime innovatsiooni omaksvõttu organisatsioonis. Jagasime rollid, proovisime järgi. Minule sattus peavoolu esindaja roll – idee järgi pidin siis lõpuks muutuse agendi ja innovaatori veenmistele järele andma ja innovatsiooni pooldama hakkama. No ei olnud väga raske ülesanne. Samas innovatsiooniks valiti „digieksam“, millesse ma eriti ei usu. Ei hakka siinkohal ka argumenteerima, miks see nii on, aga see ilmselt oli siis põhjuseks, miks mind ümber veenda ei õnnestunud. Kokkuvõtteks, tahtmatult õppisin lisaks sellele, kuidas innovatsioon levib, ka seda, miks ta aeg ajalt ei levi ja milline võib vähemalt üks ebaõnnestumise põhjus olla – innovaatoril ja muutuste agendil peab ikka raudkõva usk ja argumentatsioon oma innovatsiooni kasuks olema.

Panen siia ka illustratsiooni õppejõu esitlusest, milliseid rolle innovatsiooni levikul organisatsioonis nähakse:

amoeba

Omaksvõttu lihtsustab rea tegurite olemasolu: Miski muutub inimeste arvates silmanähtavalt paremaks; uuendust saab panna konteksti inimeste kogemuste, vajaduste, väärtustega; uuenduse omaksvõtt ei nõua erilist pingutust ja teda on lihtne juurutada.

Ja innovatsiooni omaksvõtu tasandid on isiklik, meedia või institutsionaalne, ehk siis muutun ja olen eeskujuks; teavitan inimesi  – posterid, voldikud, infotunnid; muudan asutusesisest reeglistikku – uued reeglid, mis kas suunavad uuenduste omaksvõtule või lausa eeldavad nende omaksvõttu.

Gartneri innovatsiooni omaksvõtu kõver tekitas äratundmisrõõmu:

gartner versus  mootor

Paremal on alalisvoolumootori pöörete sõltuvus ajast käivitamisel. Mootoril on regulaator, mis suurendab pöördeid kui need on liiga madalad ja vastupidi. Teatud aja möödudes mootori kiirus stabiliseeritakse etteantud väärtuse juures. Kindlasti on Gartneri kõveraga sama lugu – paraku nähtused, mis sellise kõvera põhjustavad, innovatsiooni omaksvõttu reguleerivad, jäid mulle siiski üsna ähmasteks.

Edasi vaatlesime põgusalt innovatsiooni omaksvõtu mõõtmise mudeleid, millest igamees pidi kodutööna ühte kirjeldama ja millistest siis rühmatöö jaoks ühe valime ning oma organisatsiooni digi-innovatsiooni hetkeseisu kaardistame.

Advertisements

Evalvatsioon.

Grupis Ainar Prääm, Peep Randviir

Oma minikursusel evalveerime reaktsiooni ja õppimist.

Reaktsioon: Meetodiks pigem eksperiment. Andmeid kogutakse kahest kohast – prototüübi esilehel oleva jooksvalt täidetava tagasisidetabeli kaudu ja kursuse lõppedes Google Forms abil läbiviidava küsitlusega. Tagasisidetabel on sealjuures kahetise eesmärgiga: lubab õppijal anda tagasisidet oma edasijõudmise kohta (õppimine) kui teha juhendajal järeldusi selle kohta kui mugavalt õppija end kursusel tunneb (reaktsioon). Iga muudatuse korral, mis õppur tabelis teeb, tuleb juhendajale koheselt meil, mis lubab vajadusel väga lühikest reageerimisaega. Mis omakorda sobib suurepäraselt Merrell’i metoodikaga – anda alul palju tuge.

Kursuse lõpul läbiviidav küsitlus evalveerib objektidena õppekeskkonda, õppesisu, õppestrateegiat ja —–taktikat, juhendaja tuge.

Õppimine: Kursuse käigus täidab õppur nimetatud tagasisidetabelit, kust saab andmeid selle kohta, kuidas ta edeneb. Lisaks on iga teema/kaasuse lõpul iseseisev ülesanne, mille täitmist hindab juhendaja (eksperthinnang) ning mis suuresti näitab konkreetse teema omandamist õppuri poolt. Ideaalis on juhendaja eksperthinnang ja tagasisidetabelis olev õppuri hinnang sünkroonis. Vastasel korral tuleb ebakõla põhjus leida, mis usutavasti võimaldab kursust järjest parandada.

Ka on kursuse lõpul läbiviidavas küsitluses õppimist puudutavaid küsimusi – õppur hindab oma teadmisi enne ja pärast kursuse läbimist.

Olekski hetkel kõik. Vajadusel saab lõpuküsitlust muuta, lisada evalveeritavaid objekte, hinnata mitte kursuse, vaid lausa teemakaupa. Lõpuküsitlus on leitav prototüübilt viimase teemana.

Tagasiside

Proovin siis soovitud vormis:

What.

Õppisin õppedisaini süsteemselt. Ega ma ei olnudki enne midagi sellist teadlikult teinud. Nagu iga õpetaja, koostasin ja serveerisin minagi õpilastele tunnimaterjale ja iseseisvaid/hindelisi töid, enamasti koos tööjuhendi ja/või hindamismudeliga. Ja üsna harv juhus on kui sa ise tulemusega rahule jääd. Nii ongi igapäevane töö suuresti olemasolevate materjalide kohendamine või uute tegemine, ikka kooskõlas oma parema arusaamisega.

Disainimudelid ja eriti Merrilli mudel olid mulle uudiseks. See, et sai praktilise tööna, ühte konkreetset mudelit kasutades, minikursuse prototüübi teha, oli tegelikult väga hariv. Kaasused olid Merrill’i mudeli see osa, mis minus enim segadust tekitas. Kuidagi kunstlikud tundusid algul, mulje jäi, et muidu selge asi tuleb miskipärast keerulisemaks teha. Mulle meeldiks uskuda, et ma sain lõpuks aru – kaasused on tervikprobleemi lahendamist õpetavad väiksemad ülesanded, millest igaüks õpetab selgeks midagi konkreetset. Läbi teinud kaasused, peaks õppur olema valmis tervikprobleemi lahendama.

Väga meeldis, et sai ühte ja sama rühmatööd kasutada korraga kahes õppeaines – ühes vaadati üle õpikeskkonna pool, kus meie rühmatöö kursus nö elab, teise see, kuidas meil kursuse disain õnnestus. Tegelikult on meie rühmal veel mõte oma kursust katsetada ka päriselus, kaheksanda klassi loovtöö juhendamiseks.

Veel meeldis, et kursus oli väga õppurisõbralikult üles ehitatud. Alul pikad loengud muutusid järjest lühemateks, loenguteema iga kord konkreetne, ülejääv aeg sai õppejõu toel kulutatud rühmatöösse süüvimiseks. Väga abiks oli, iseseisvalt oleks tulemus oluliselt kehvem saanud.

So what.

No mis siis ikka olema peab. Targem olen, oskan teisiti vaadata, loodetavasti tulevad ka materjalid paremad.

Now what.

Tuleks püüda edasi toimetada. Kõigepealt täita oma prototüüp tervenisti sisuga ja katsetada. Paraku tuleb selle viimasega aasta oodata.

Minu jaoks on ilmne, et asju uutmoodi tehes suureneb ajakulu oluliselt. Eks ma ilmselt proovin võtta mõne sellise teema, millega ma ainetunnis hädas olen – mingil põhjusel ei saa lapsed aru, minu selgitused on kehvad, jms; ning vastomandatud teadmisi kasutadades pakkuda neile midagi toeks. Kasvõi praeguse prototüübi analoogiat kasutades. Suurema ajakuluga ma lepin meelsasti, juhul kui laste õppimine/minu õpetamine efektiivsemaks saada. Lootus on, et vilumuse kasvades protsess pisut kiireneb ka. Igatahes ma proovin. Nagu ikka – kes see tahab kehvemat tööd teha kui paremini on võimalik.

Õpiväljundid

Minu õppetükk rühmatöös on energia – kütteväärtus, küttekulu, energiamärgis.

Õpiväljundid on järgmised:

Pindala
 • õpilane tuletab meelde mõiste pindala ja lihtsamate geomeetriliste kujundite – ristkülik, kolmnurk, ring, pindalade valemid;
 • õpilane jagab hoone aluspindala lihtsamateks geomeetrilisteks kujunditeks ja tulemusena suudab arvutada hoone aluspindala.
Kütus, kütteväärtus, küttekulu
 • õpilane mõistab hoone kütte/energiavajadust meie laiuskraadil;
 • õpilane saab aru, et valida on mitme erineva kütuse/kütteviisi vahel;
 • õpilane teab erinevate kütteviiside plusse/miinuseid, saab aru mõistest kütteväärtus;
 • õpilane summeerib erinevate kütuste kasutamisel saadud energiahulga, vajadusel ühtlustab ühikud;
 • õpilane arvutab etteantud energiakoguse saamiseks vajaliku kütuse koguse.

 

Energiamärgis
 • õpilane leiab näidismajapidamise aastase energiakulu;
 • õpilane leiab näidismajapidamise energiakulu ruutmeetri kohta aastas;
 • õpilane tutvub energiamärgise mõistega;
 • õpilane on suuteline energiamärgise energianumbrit kasutades arvutama suvalise hoone suvalise kütusevajaduse eeldustel, et teada on hoone pindala ja hoonele on omistatud energiamärgis.

Projektirühma moodustamine

Projekt: Hoone küttesüsteemi renoveerimine

Gruppi kuuluvad: Peep Randviir, Ainar Prääm ja Natalia Jakovleva

Põimitud õpe käsitleb teemasid: matemaatikast, füüsikast, ökoloogiast, informaatikast.

Sihtrühm on 8. klass.

Lisamotivatsioon: tööd saab esitleda loovtööna.

Varasemad teadmised-oskused:

 1. matemaatikast:
  • pindala/ruumala (prisma),
  • tehted ratsionaalarvudega,
  • ümardamise reeglid.
 2. füüsikast:
  • kütteväärtused,
  • energiamärgis,
  • mõõtühikute teisendamine.
 3. ökoloogiast:
  • loodusvarad energiallikana,
  • taastuvad energiaallikad,
  • jäätmed, saaste.
 4. informaatikast:
  • esitlus
  • autoriõigused ja viitamine,
  • tabelarvutus, graafikud.

Oodatav lõpptulemus: Minikursuse läbinud õpilane suudab iseseisvalt võrrelda erinevaid energiaallikaid kasutavaid küttesüsteeme ja valida argumenteeritult konkreetse hoone ja tema asukoha jaoks ühe sobivamatest.

III loengu reflektsioon

Peamiselt oli juttu õpidisaini strateegiast; nn. tavastrateegia ja ülesandekeskse õpistrateegia kavandamise erinevustest. Viksisin slaidilt maha ülesandekeskse õpistrateegiaga toimetamise juhised:

 1. Esitle (SHOW) tervikülesannet/juhtumit (whole task)
 2. Kirjelda (TELL) seonduvaid teadmuse osiseid (mõisted, protseduurid)
 3. Demonstreeri (SHOW) ülesande/juhtumi lahendust
 4. Esitle (SHOW) alternatiivset (keerukamat) ülesannet/juhtumit
 5. Õppijad rakendavad eelmise juhtumi kogemust uue juhtumi peal (DO)
 6. Esitle (SHOW) täiendavaid osiseid ja kontrolli nende mõistmist (ASK)
 7. Demonstreeri (SHOW) täiendavate osiste lahendusi
 8. Korda samme 4 – 7, kuni õppijad tulevad tervikülesandega ise toime.

Pean tõdema, et ülaltoodust on palju abi kogu ülesande mõistmisel. On kenasti näha, mis asjad need kaasused/kaasuvad ülesanded on ja kuidas kogu õpiprotsess on üles ehitatud. Kogu see asi tahab veel siiski meie valitud tervikprobleemi konteksti ajamist, mis hoolimata loengus meile antud ajast ei tahtnud kuidagi õnnestuda. Eks me katsetame edasi.

Usutavasti oli loengus juttu küll ja veel, siiski on siin see sool, mis ma sealt kaasa võtsin.

Artiklite kokkuvõte

Merrill. Kivike tiigis

Artikkel algab tõdemusega, et ka hea mudeliga töötades on võimalik halb tulemus saada kui ei tehta endale selgeks organisatsiooni ja õppijate vajadusi.

Esmased printsiibid:

Enamus mudeleid on üksmeelel, et efektiivne õppimine on probleemikeskne ja õppija läbib neli eristatavat faasi:

merrill1

 1. aktiveeritakse õppija eelnevad teadmised;
 2. demonstreeritakse, mida õppija õpib;
 3. õppija rakendab õpitut, saab tagasisidet ja tuge;
 4. õppija lõimib õpitut igapäevase eluga, demonstreerib omandatud teadmisi.

Sellelt baasilt annab Merrill loendi, mida tuleks kursuse kavandamisel esmaselt jälgida:

 • Probleem peaks olema reaaleluline;
 • Kas kursuse käigus üritatakse aktiveerida olemasolevat teadmist või hiljutisi kogemusi?
 • Kas demonstreeritakse, mida õppima hakatakse? Kas õppijat toetatakse?
 • Kas õppija saab võimaluse õpitut demonstreerida? Kas tugi õppijale on edasijõudmisele vastavalt kahanev?
 • Kas on kasutatud tehnikaid, mis lubavad/julgustavad õppijat kasutama õpitud oskusi eluliste probleemide lahendamisel.

Mudelit järgiva arenduse näitlikustamine:

merrill2

Disainietapid – seestpoolt väljapoole:

 • Whole Task/ Tervikprobleem. Reaaleluline probleem, millise esilekerkimist õppija võiks oodata. Võib olla eraldiseisev, kuid võib moodustada ka mingi osa suuremast probleemist. Tal peab olema kolm komponenti: sisend või ülesande kirjeldus, väljund või mida me saada soovime ja lahendus ehk viis(id) selleni jõudmiseks. Probleemil võib olla ja enamasti ongi, mitu lahendust.
 • Järgmiseks tuleb määratleda sammud (Progression), mis on vajalikud tervikprobleemi lahendamiseks vajaliku teabe andmiseks. Iga samm peaks olema iseseisev ülesanne/kaasus, oma sisendi, väljundi ja eesmärgile viivate lahendustega. Sammud tuleks planeerida keerukuse kasvamise järjekorras.
 • Komponendid (Components). Tuleb läbi mõelda, millistest komponentidest eelmises punktis määratletud sammud koosnevad ja kas need komponendid summa summarum annavad õppijale tervikprobleemi lahendamiseks vajaliku teabe. Komponentideks on tavaliselt kuidas-teha juhendid, võrdlused/sarnasused, töölehed + oskused iga probleemi lahendamiseks.
 • Strateegia (Strategy). Siia punkti jõudes on disainiga niikaugel, et õppija jaoks on tervikprobleemi lahendamiseks kogu vajaminev info määratletud. Jäänud on küsimus juhendamisest. Üldsoositud ja Merrilli enda soovitatud lähenemine on näitlikustatud järgmisel diagrammil:

merrill3

Taustal olev sinine kolmnurk sümboliseerib õppijale pakutavat tuge ja on kahanev. Probleemid on ülesanded/kaasused, milliseid lahendades me soovime õppijale teadmisi anda. Vasakult paremale lugedes tuleks alul iga probleemi osiste kohta anda piisavat informatsiooni, et õppija peale selgitusi probleemi juurde tagasi pöördudes selle lahendada suudaks. Järgmist probleemi lahendades kasutab õpilane juba eelnevalt hangitud teadmisi ja lisab uusi kuni lõpuks viimaste probleemide lahendamisega jõutakse tulemini, mis võimaldab õppijal iseseisvalt nn. tervikprobleemi lahendada.

Viimased kaks ringi tiigis kujutavad endast kasutajaliidese väljatöötamist ja kursuse tootmisfaasi.

Oma töö kontekstis… Ütleksin, et kui natuke harjutada. Aga harjutamiseks ei ole aega. Aga kui ikkagi kätte võtta ja proovida paar lõiku õppekavast, mida traditsioonilisel viisil õpetades tulemused just ei vaimusta, uutmoodi teha. Suvel näiteks. Ja siis katsetada. Siis kaotada ei ole ju midagi, aga võita on küll.

Kokkuvõttes kasutatud materjalid:

A Pebble-In-The-Pond Model For Instructional Design, M. David Merrill

A Task-Centered Instructional Strategy, Journal of Research on Technology in Education, 2007, 40(1), xx–xxx, M. David Merrill